MMROW - Min max trên các hàng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một ma trận nguyên kích thước m*n. Tìm:  Số nhỏ nhất, lớn nhất (kèm chỉ số) của từng hàng của ma trận.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương m, n (m,n <= 100);

- m dòng tiếp theo, mỗi dòng i chứa n số nguyên thể hiện các phần tử dòng thứ i của ma trận

Kết quả ra:

- Gồn m dòng: dòng thứ i gồm 4 số nguyên: 

 + Số thứ nhất là giá trị nhỏ nhất của dòng i

 + Số thứ hai là chỉ số cột của giá trị nhỏ nhất tại dòng i

  + Số thứ ba là giá trị lớn nhất của dòng i

  + Số thứ tư là chỉ số cột của giá trị lớn nhất tại dòng i 

Ví dụ

 • input
  3 4
  -4 2 5 -6
  3 2 0 5
  -2 3 0 2
  output
  -6 4 5 3
  0 3 5 4
  -2 1 3 2
Back to Top