MTDX - Ma trận đối xứng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

- Nhập vào một ma trận A các giá trị thực kích thước n x n.

- Kiểm tra xem ma trận A có là ma trận đối xứng qua đường chéo chính không?

- Nếu như ma trận là đối xứng qua đường chéo chính thì in ra phần dưới đường chéo chính của ma trận. Nếu không phải ma trận đối xứng thì tạo ra ma trận đối xứng qua đường chéo chính bằng cách sao chép toàn bộ các phần tử dưới đường chéo chính lên các phần tử trên đường chéo chính.

Dữ liệu vào:

 • Dòng 1 chứa số nguyên dương n (n <= 100)
 • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số thực

Kết quả ra:

 • Dòng 1: thông báo “YES” nếu A là ma trận đối xứng, “NO” nếu A không đối xứng.

Nếu hiện số 1 ở dòng 1 thì đưa ra nửa ma trận ở các dòng tiếp theo, ngược lại thì đưa ra ma trận đã được tạo đối xứng

Ví dụ

 • input
  4
  1 5 4 5
  5 2 1 3
  4 1 4 1
  5 3 1 0
  output
  YES
  1
  5 2
  4 1 4
  5 3 1 0
 • input
  4
  1 9 7 5
  5 2 6 3
  4 1 4 5
  5 3 1 0
  output
  NO
  1 5 4 5
  5 2 1 3
  4 1 4 1
  5 3 1 0
Back to Top