YENNGUA - Phần tử yên ngựa
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Phần tử yên ngựa của một ma trận gọi là phần tử "yên ngựa" nếu như:

- Hoặc phần tử đó lớn nhất trên dòng và nhỏ nhất trên cột

- Hoặc phần tử đó nhỏ nhất trên dòng và lớn nhất trên dòng

Viết chương trình nhập vào ma trận A[n][m], đưa ra tọa độ của các phần tử yên ngựa có trong ma trận.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: chứa hai số nguyên n, m (1 <= n, m <= 100)

- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên của ma trận A

Kết quả ra:

- Đưa ra tọa độ của các phần tử yên ngựa.

Ví dụ

 • input
  3 4
  -4 2 5 5
  3 2 8 5
  -2 0 7 7
  output
  1 3
  1 4
  2 2
Back to Top