XOAYOC - Ma trận xoáy ốc
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số m và n. Hãy tạo một ma trận xoáy ốc từ ngoài vào trong theo chiều kim đồng hồ với kích thước của bảng là mxn (1<= m,n <= 100).

Ví dụ: m = n =4 thì ta có ma trận xoáy ốc như sau:

Dữ liệu vào: Chứa hai số nguyên dương m và n

Kết quả ra: Đưa ra các dòng của ma trận xoáy ốc

Ví dụ

 • input
  3 3
  output
  1 2 3
  8 9 4
  7 6 5
Back to Top