BARR - Tạo mảng mới
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Viết chương trình nhập vào ma trận A[m][n]

- Hãy xây dựng mảng B[m] với B[i] bằng tổng tất cả các phần tử trên dòng i của ma trận A.

- Hãy cho biết các dòng có tổng lớn nhất và các dòng có tổng nhỏ nhất trong ma trận A.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: chứa hai số nguyên n, m (1 <= n, m <= 100)

- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên của ma trận A

Kết quả ra:

- Dòng 1: chứa m số nguyên là tổng của các phần tử trên mỗi hàng của ma trận A

- Dòng 2: đưa ra chỉ số dòng có tổng lớn nhất và dòng có tổng nhỏ nhất của ma trận A.

Ví dụ

 • input
  3 4
  -4 2 5 -6
  3 2 0 5
  -2 3 0 2
  output
  -3 10 3
  2 1
Back to Top