XAUDN - Xâu đảo ngược
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Hãy nhập một xâu kí tự. Nhập xâu S, tạo xâu St theo thứ tự ngược lại.
 

Dữ liệu vào:

- Xâu ký tự s

Kết quả ra:

- Xâu đảo ngược của s

Ví dụ

  • input
    ABCD
    output
    DCBA
Back to Top