BCOUNT - Đếm các ký tự số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập xâu s. Thống kê số các chữ số '0', số chữ số '1', …, số chữ số '9' trong xâu đó.

Dữ liệu vào: một xâu s

Kết quả ra: một dòng gồm 10 số nguyên, trong đó số thứ i là k thể hiện số i - 1 xuất hiện hiện k lần trong xâu.

Ví dụ

  • input
    ab8 jf0kl0 fsf1 fsff9 lort 5 klwr9 klkf6
    output
    2 1 0 0 0 1 1 0 1 2
Back to Top