SPACE - Ký tự trắng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho xâu s. In ra vị trí kí tự trắng đầu tiên từ bên trái và bên phải một xâu kí tự.

Dữ liệu vào: một xâu s

Kết quả ra: vị trí kí tự trắng đầu tiên bên trái và bên phải

Ví dụ

  • input
    abc def ghi
    output
    3 7
Back to Top