FINDX - Tìm vị trí
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập ký tự x và xâu s. Hãy đếm số lượng ký tự x trong xâu s và đưa ra toàn bộ các vị trí tìm được.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 là ký tự x

- Dòng 2 là xâu s

Kết quả ra:

- Dòng 1 là số lượng ký tự x trong xâu s

- Dòng 2 là các vị trí của x trong xâu s

Ví dụ

 • input
  e
  ecek e de
  output
  4
  0 2 5 8
Back to Top