WORDS - Đếm từ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho xâu s, đếm số từ trong xâu, đồng thời hiện ra tất cả các từ trong xâu đó.

Dữ liệu vào: xâu s

Kết quả ra:

- Dòng đầu là số k - số lượng từ trong xâu

- k dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một từ tìm được. Chú ý từ không chứa dấu cách.

Ví dụ

 • input
  Bach Thi Thu HA
  output
  4
  Bach
  Thi
  Thu
  HA
Back to Top