NAME - Chuẩn hóa xâu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập xâu họ tên s, hãy chuẩn hóa lại xâu họ tên đó. Xâu họ tên là xâu chuẩn hóa khi thỏa mãn các điều sau:

- Không có dấu cách thừa

- Chữ cái đầu mỗi từ viết in hoa còn lại là in thường.

Dữ liệu vào: xâu họ tên s

Kết quả ra: xâu sau khi chuẩn hóa

Ví dụ

  • input
    nGuyEN thANH tUNG
    output
    Nguyen Thanh Tung
Back to Top