REPL - Thay xâu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho 3 xâu s1, s2 và s. Thay thế toàn bộ các xâu s1 có trong s bằng xâu s2.

Dữ liệu vào

- Dòng 1 là xâu s1

- Dòng 2 là xâu s2

- Dòng 3 là xâu s

Kết quả ra

- Đưa ra xâu s sau khi thay thế s1 bằng xâu s2 ở trong s

Ví dụ

 • input
  anh
  em
  anh chao em va em chao lai anh
  output
  em chao em va em chao lai em
Back to Top