DELX - Xóa ký tự
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho xâu s và ký tự x, xóa toàn bộ các ký tự x có trong xâu s.

Dữ liệu vào:

- dòng 1 chứa ký tự x

- dòng 2 chứa xâu s

Kết quả ra:

- Đưa ra xâu s sau khi xóa mọi ký tự x.

Ví dụ

  • input
    h
    hoang van thu
    output
    oang van tu
Back to Top