TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho đơn đồ thị gồm n đỉnh và m cạnh mỗi cạnh của đồ thị có một trọng số dương.

Cây khung nhỏ thứ nhì là cây khung mà có tổng trọng số các cạnh lớn hơn tổng trọng số các cạnh của cây khung nhỏ nhất và không có cây khung nào khác có tổng trọng số các cạnh nhỏ hơn tổng trọng số của nó.

Hãy tìm cây khung nhỏ thứ nhì của đồ thị.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu là hai số n và m (1 <= n, m <= 100.000).

- m dòng mỗi dòng chứa bộ ba số u, v, w thể hiện cạnh (u,v) có trọng số là w (w<=1000)

Dữ liệu ra:

- Tổng trọng số các cạnh của cây khung nhỏ thứ nhì.

Ví dụ

 • input
  5 7
  1 5 1
  1 3 1
  1 4 2
  2 3 1
  2 5 1
  3 4 2
  4 5 1
  output
  5
Back to Top