CHAR - Đếm chữ cái
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập xâu. Không phân biệt viết hoa hay viết thường, hãy in ra các kí tự chữ cái có mặt trong xâu và số lần xuất hiện của nó (ví dụ xâu “Trach - Van - Doanh” có chữ a xuất hiện 3 lần, c(1), d(1), h(2), n(2), o(1), r(1), t(1), v(1). 

Dữ liệu vào:

- xâu s.

Kết quả ra:

- gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 1 ký tự x - ký tự có mặt trong xâu s - và một số nguyên dương k - số lần xuất hiện của x trong s, x và k cách nhau 1 dấu trắng.

- Các ký tự được hiện theo thứ tự tăng dần và là các chữ cái viết thường

Ví dụ

 • input
  Trach Van Doanh
  output
  a 3
  c 1
  d 1
  h 2
  n 2
  o 1
  r 1
  t 1
  v 1
Back to Top