NGOAC - Dãy ngoặc
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Người ta định nghĩa một dãy ngoặc đúng theo đệ quy như sau:

- xâu A là xâu rỗng là một dãy ngoặc đúng
- Nếu xâu A là dãy ngoặc đúng thì (A) cũng là dãy ngoặc đúng
- Nếu xâu A và xâu B là dãy ngoặc đúng thì AB cũng là dãy ngoặc đúng.

Còn những xâu chứa những ký tự khác "(" và ")" được gọi là xâu không hợp lệ.

Ví dụ:

S = "(A()B)" là dãy "KHONG HOP LE" vì chứa chữ cái A và B

S = "()()(())" là dãy ngoặc "DUNG"

S = "()())" là dãy ngoặc "KHONG DUNG"

Cho xâu S. Hãy kiểm tra xâu S là dãy ngoặc "DUNG", "KHONG DUNG" hay là xâu "KHONG HOP LE"

Dữ liệu vào:

- Một xâu S

Kết quả ra:

- Một dòng thông báo "DUNG", "KHONG DUNG" hoặc "KHONG HOP LE" 

Ví dụ

 • input
  (A()B)
  output
  KHONG HOP LE
 • input
  ()()(())
  output
  DUNG
 • input
  ((())
  output
  KHONG DUNG
Back to Top