ROBOT - ROBOT
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một robot xuất phát từ vị trí (0,0) mặt quay về hướng Bắc (hướng lên trên). Mỗi lần chỉ có một trong 4 lệnh chuyển động là G, L, R, B tương ứng là tiến lên trên phía trước mặt, tiến sang trái, tiến sang phải, quay lại phía sau lưng một đơn vị. Cho dãy lệnh chuyển động. Hãy tìm xem vị trí cuối cùng của robot là vị trí nào?

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên ghi n (n≤100) là số lệnh robot cần thực hiện.

- Dòng thứ hai là dãy n ký tự mô tả dãy lệnh robot thực hiện

Kết quả ra:

- Hai số nguyên là tọa độ (x,y) của vị trí cuối cùng robot. 

Ví dụ

  • input
    4
    BLGR
    output
    2 -2
Back to Top