tn - Trực nhật
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ở một lớp học có  học sinh. Mỗi bạn đều phải trực nhật và cứ sau một số  ngày nhất định bạn đó mới phải trực nhật lại. Biết rằng xuất phát điểm ban đầu tất cả sẽ đều trực nhật vào ngày đầu tiên. Bạn hãy giúp lớp trưởng tính xem sau bao nhiêu ngày thì tất cả các bạn mới lại cùng nhau trực nhật và khi đó mỗi bạn đã trực nhật bao nhiêu lần.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa số nguyên n

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên .

Dữ liệu ra:

- Dòng đâu tiên ghi ra số ngày mà tất cả cùng nhau trực nhật lại.

- Dòng thứ hai chứa n số là số lần một bạn đã trực nhật cho tới lúc tất cả cùng trực nhật

Ví dụ

 • input
  3
  2 3 4
  output
  12
  6 4 3
Back to Top