TNUM - Số 3 ước
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một số nguyên dương có đúng 3 ước số nguyên dương khác nhau được gọi là số TNUM. Cho trước một dãy N (1 <= N <= 105) số nguyên dương, xác định các số đã cho có phải là số TNUM hay không?

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên ghi số N

- Dòng tiếp theo ghi N số nguyên a1, a2 ... an cách nhau bởi một dấu cách (1 ≤ ai ≤ 1012)

Kết quả ra: Gồm N dòng, dòng thứ i ghi YES nếu số thứ i là số TNUM, ngược lại thì ghi NO.

Ví dụ

 • input
  3
  4 5 6
  output
  YES
  NO
  NO
Back to Top