COUNTPRI - Đếm số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 3.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho M truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 giá trị li, ri (1 ≤ li ≤ ri ≤ 106).

Với mỗi truy vấn bạn phải trả lời câu hỏi: có bao nhiêu số nguyên tố thuộc đoạn [li,ri].

Dữ liệu vào: 

- Dòng 1 chứa M (1 ≤ M ≤ 106)

- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số li và ri.

OUTPUT: COUNTPRI.OUT

- Mỗi dòng chứa 1 câu trả lời tương ứng với truy vấn trong input.

Ví dụ

 • input
  3
  4 10
  7 20
  2 30
  output
  2
  5
  10
Back to Top