SUBBIGNUM - Trừ số lớn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Tìm hiệu của hai số nguyên dương A và B. Biết rằng A và B có thể chứa 1000 chữ số.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 số A

- Dòng 2 số B.

Kết quả ra:

- Hiệu A và B.

Ví dụ

  • input
    12
    19
    output
    -7
Back to Top