ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số A và B có thể lên đến 1000 chữ số. Hãy tính tổng A và B.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 số A

- Dòng 2 số B.

Kết quả ra:

- Tổng A và B.

Ví dụ

  • input
    -34
    27
    output
    -7
Back to Top