HVTFIBO - Số fibonaci
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Dãy fibonaci là dãy số thỏa mãn điều kiện sau:

F1 = F2 = 1

Fi = F(i-1) + F(i-2) với i >= 3

Ví dụ:

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ....

Cho số nguyên dương N (1 <= N <= 1000). Hãy tìm số fibonaci thứ N

Dữ liệu vào: số nguyên dương N

Kết quả ra: số fibonaci thứ N

Ví dụ

  • input
    8
    output
    21
Back to Top