multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Thực hiện nhân số nguyên lớn a với một số nguyên nhỏ b.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: số nguyên lớn a

- Dòng 2: số nguyên nhỏ b

Kết quả ra:

- Một dòng chứa tích của hai số a và b

Ví dụ

  • input
    45
    10
    output
    450
Back to Top