div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Thực hiện phép chia giữa số nguyên lớn a và số nguyên nhỏ b.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: số nguyên a

- Dòng 2: số nguyên b

Kết quả ra:

- Dòng 1: thương của phép chia a cho b

- Dòng 2: số dư của phép chia a cho b

Ví dụ

 • input
  10
  3
  output
  3
  1
Back to Top