div2 - Chia hai số nguyên lớn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Thực hiện phép chia giữa hai số nguyên lớn a và b

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: số nguyên a

- Dòng 2: số nguyên b

Kết quả ra:

- Dòng 1: thương của phép chia a cho b

- Dòng 2: số dư của phép chia a cho b

Ví dụ

 • input
  100
  3
  output
  33
  1
Back to Top