hoanvi - Hoán vị
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho số nguyên N. Hãy sinh mọi hoán vị từ 1 đến N

Dữ liệu vào: Một số nguyên dương N (N ≤ 10)

Kết quả ra: Tập hoán vị được sắp xếp theo thứ tự từ điển

Ví dụ

 • input
  3
  output
  1 2 3
  1 3 2
  2 1 3
  2 3 1
  3 1 2
  3 2 1
Back to Top