Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181527 08/01/2024 17:22:44 AnhDat LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181524 08/01/2024 15:59:49 Alpheta LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 953 ms 8308 KB
181202 27/12/2023 22:09:29 AnhDat LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1636 KB
181014 23/12/2023 08:18:42 QuanBTX LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
181013 23/12/2023 08:15:16 khoizz LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 8324 KB
180844 16/12/2023 09:43:29 ThanhKhoa LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 8220 KB
180842 16/12/2023 08:59:11 VoQuocDat LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 8196 KB
180784 15/12/2023 00:01:50 ntbm LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 125 ms 8252 KB
180327 03/12/2023 21:00:00 AnhDat LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 125 ms 8344 KB
180318 02/12/2023 19:37:06 cham22 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 8344 KB
180317 02/12/2023 19:34:39 cham22 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 8336 KB
176415 06/07/2023 16:57:34 daniel LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176141 18/06/2023 16:07:05 iamdarkv LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 3048 KB
174387 08/11/2022 18:11:14 tuanpham2604 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
169910 25/12/2021 12:02:32 vudinhkhoah21112004 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
168897 08/11/2021 21:20:10 thinhkl123 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
168024 23/04/2021 20:29:26 ducanh LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
167940 09/04/2021 20:44:58 mvsaforever123 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167934 08/04/2021 21:04:36 huyennguyen LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167925 06/04/2021 20:12:39 khoabang2711 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
167900 03/04/2021 09:31:43 chauprohb123 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167899 03/04/2021 09:31:16 thuhuong LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
167848 31/03/2021 13:08:44 thinhhvt15 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159250 23/08/2020 13:32:23 somethingsttt LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
159145 06/08/2020 12:46:58 MedLight3112004 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
159108 04/08/2020 21:43:09 viduc123hb LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
159055 31/07/2020 09:41:39 vdvuong LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
Back to Top