Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181567 08/01/2024 19:04:50 AnhDat dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 2056 KB
181426 07/01/2024 11:59:14 AnhDat dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 2056 KB
180599 09/12/2023 20:14:54 Alpheta dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4204 KB
177973 23/09/2023 15:55:27 hieudubaiii dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 312 ms 2184 KB
176930 23/08/2023 15:23:44 taihb2005 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 3120 KB
176517 12/07/2023 16:59:44 daniel dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2828 KB
176516 12/07/2023 16:59:00 ducanh dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2836 KB
175970 12/05/2023 19:17:54 vukimviet1123 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 2140 KB
175965 11/05/2023 23:15:10 NullTihen dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2708 KB
175958 11/05/2023 21:24:11 vukimviet1123 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 2136 KB
175344 08/02/2023 05:18:02 iamdarkv dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2752 KB
171454 28/03/2022 18:16:35 tuanpham2604 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 781 ms 2024 KB
168714 30/09/2021 08:19:46 hungoimg0 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 2872 KB
166110 17/12/2020 13:08:02 thinhhvt15 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2820 KB
166002 16/12/2020 12:21:55 huyennguyen dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 343 ms 6484 KB
165066 11/12/2020 23:19:37 viduc123hb dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1884 KB
164904 09/12/2020 14:49:20 lamkb28 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2604 KB
Back to Top