trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Tính trung bình cộng, trung bình nhân của 3 số được nhập vào từ bàn phím. Kết quả làm tròn 2 chữ số phần thập phân.

Biết rằng: trung bình cộng của ba số là tổng của chúng chia 3, trung bình nhân của ba số là căn bậc 3 của tích 3 số đó.

Dữ liệu vào:
- 3 số thực a, b, c trên cùng 1 dòng
Kết quả ra:
- Dòng 1: đưa ra trung bình cộng của 3 số a, b, c
- Dòng 2: đưa ra trung bình nhân của 3 số a, b, c

Ví dụ

  • input
    4 6 9
    output
    6.33
    6.00
Back to Top