Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
185872 14/07/2024 21:25:44 Ducva trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185858 04/07/2024 20:26:34 PythonNus trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
185847 03/07/2024 00:02:35 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 93 ms 8236 KB
185846 02/07/2024 22:21:34 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185545 30/05/2024 13:06:22 AC_Quân trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185512 17/05/2024 13:27:17 iamdarkv trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185317 04/05/2024 21:47:50 ngoducphat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
183160 09/03/2024 16:44:31 ducanh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
183004 28/02/2024 00:22:42 daniel trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
182939 21/02/2024 02:33:53 duyphan2205 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
181733 11/01/2024 21:40:53 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
181732 11/01/2024 21:40:28 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 140 ms 8192 KB
181731 11/01/2024 21:38:13 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
181730 11/01/2024 21:37:44 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1576 KB
181586 09/01/2024 08:04:38 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 140 ms 8252 KB
181585 09/01/2024 08:04:27 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
181435 07/01/2024 13:53:17 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Java 8 Accepted 187 ms 17904 KB
181266 30/12/2023 23:00:27 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 93 ms 8300 KB
181265 30/12/2023 23:00:20 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
181178 26/12/2023 20:37:34 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 109 ms 1568 KB
181177 26/12/2023 20:37:17 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 109 ms 8252 KB
181176 26/12/2023 20:37:04 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 93 ms 8308 KB
181175 26/12/2023 20:36:39 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1568 KB
181174 26/12/2023 20:36:17 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 8240 KB
181171 26/12/2023 20:35:19 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1568 KB
181165 26/12/2023 20:25:20 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
181163 26/12/2023 20:00:55 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 1572 KB
181162 26/12/2023 19:58:51 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
181161 26/12/2023 19:56:14 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1572 KB
181160 26/12/2023 19:50:18 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 109 ms 1568 KB
181159 26/12/2023 19:49:19 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 171 ms 8328 KB
181158 26/12/2023 19:47:12 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
181157 26/12/2023 19:43:39 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 109 ms 8328 KB
181156 26/12/2023 19:43:17 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 8072 KB
181155 26/12/2023 19:42:01 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 7148 KB
181154 26/12/2023 19:41:00 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 109 ms 8276 KB
181153 26/12/2023 19:39:44 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 109 ms 1568 KB
181152 26/12/2023 19:38:26 Leenhie trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 109 ms 8300 KB
181151 26/12/2023 19:36:10 Leenhie trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 93 ms 7156 KB
181148 26/12/2023 19:32:12 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1576 KB
181146 26/12/2023 19:31:08 tranthelich trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1576 KB
181143 26/12/2023 19:19:08 Leenhie trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1568 KB
180673 11/12/2023 21:39:51 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
179896 26/11/2023 00:24:51 AnhDat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
179766 23/11/2023 16:23:50 dothai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
179765 23/11/2023 16:20:52 dothai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179764 23/11/2023 16:20:30 dothai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179763 23/11/2023 16:20:11 dothai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179762 23/11/2023 16:11:30 dothai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179591 18/11/2023 15:06:20 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 8252 KB
179351 11/11/2023 20:54:15 Ducva trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
179265 08/11/2023 21:14:08 ecl1pseggez trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
179036 12/10/2023 23:11:01 virusssss trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179027 12/10/2023 14:41:11 khoibadao123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
179023 12/10/2023 14:26:23 thenguyen1212 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
179021 12/10/2023 14:17:08 thenguyen1212 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
178937 07/10/2023 14:55:23 trangiang20007 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
178051 28/09/2023 21:14:06 Khanhvy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
177998 24/09/2023 15:49:43 ydplj trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
177990 24/09/2023 09:55:23 Phương trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177916 19/09/2023 14:46:08 DATTNC trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
176783 31/07/2023 21:00:42 TraMy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 125 ms 8280 KB
176626 15/07/2023 09:30:59 taihb2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
176595 13/07/2023 20:54:17 huyennguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 7848 KB
176508 12/07/2023 16:09:28 lolithiksenpailaptrinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
176506 12/07/2023 16:08:46 lolithiksenpailaptrinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
176505 12/07/2023 16:06:44 lolithiksenpailaptrinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
176504 12/07/2023 16:05:58 lolithiksenpailaptrinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
176502 12/07/2023 16:04:50 lolithiksenpailaptrinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
176384 05/07/2023 11:25:05 darkvpython trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 109 ms 8256 KB
176383 05/07/2023 11:23:26 darkvpython trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8256 KB
176382 05/07/2023 11:23:15 darkvpython trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 1584 KB
176381 05/07/2023 11:22:14 darkvpython trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 8240 KB
176380 05/07/2023 11:22:01 darkvpython trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8236 KB
176379 05/07/2023 11:20:30 darkvpython trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
176376 05/07/2023 10:48:34 daniel trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176243 29/06/2023 21:30:16 ducanh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176174 22/06/2023 10:00:21 Alpheta trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
175533 22/03/2023 20:36:15 hongsontb2016 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
175532 22/03/2023 20:31:10 hongsontb2016 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
174841 11/12/2022 08:43:55 PythonNus trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 93 ms 8200 KB
174356 08/11/2022 13:51:10 cugiahancute trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174247 25/10/2022 15:39:58 viduthoi1990 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 84 KB
174246 25/10/2022 15:39:43 viduthoi1990 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1200 KB
174245 25/10/2022 15:36:37 viduthoi1990 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1156 KB
174244 25/10/2022 15:36:29 viduthoi1990 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1208 KB
174199 22/10/2022 22:59:39 ngduchau trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174117 20/10/2022 15:20:47 giathanh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
174116 20/10/2022 15:19:05 giathanh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174114 20/10/2022 15:09:29 trannguyenminhphu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
174112 20/10/2022 14:57:22 trannguyenminhphu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
174106 20/10/2022 14:43:17 trannguyenminhphu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174105 20/10/2022 14:41:27 trannguyenminhphu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174104 20/10/2022 14:40:07 trannguyenminhphu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 916 KB
174103 20/10/2022 14:38:58 trannguyenminhphu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
174074 18/10/2022 21:08:23 iamdarkv trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
174065 18/10/2022 17:50:05 maivanhung trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
174043 18/10/2022 15:42:58 truongan10a11 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
174036 18/10/2022 15:23:05 quangminh201007 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
174035 18/10/2022 15:20:01 khoapaymau trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top