GRAPH - Liên thông
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh đánh số từ 1 tới nm cạnh đánh số từ 1 tới m. Cạnh thứ i nối giữa hai đỉnh uivi. Nếu ta xoá đi một đỉnh nào đó của đồ thị, số thành phần liên thông của đồ thị có thể tăng lên. Nhiệm vụ của bạn là với mỗi đỉnh, hãy tính xem nếu ta xoá đỉnh đó đi thì đồ thị mới nhận được có bao nhiêu thành phần liên thông.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, m (n <= 20000, m <= 50000)

- m dòng sau, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương ui, vi.

Kết quả ra: 

- n dòng, dòng thứ i cho biết số thành phần liên thông của đồ thị nếu ta xóa đi đỉnh i.

Ví dụ

 • input
  4 3
  1 2
  2 3
  2 4
  output
  1
  3
  1
  1
Back to Top