Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
184276 13/04/2024 03:13:28 AnhDat GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184275 13/04/2024 03:12:19 AnhDat GRAPH - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1109 ms 3276 KB
176719 19/07/2023 11:22:45 daniel GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 78 ms 3988 KB
176666 17/07/2023 16:59:00 ducanh GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 78 ms 3988 KB
176663 17/07/2023 15:49:03 ducanh GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 3988 KB
159236 20/08/2020 07:19:03 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 109 ms 3988 KB
159174 08/08/2020 08:36:55 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 125 ms 3952 KB
159170 07/08/2020 15:30:07 MedLight3112004 GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 156 ms 4068 KB
159167 07/08/2020 14:49:43 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2500 KB
159166 07/08/2020 10:50:40 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2500 KB
159165 07/08/2020 10:16:25 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2500 KB
159164 07/08/2020 09:34:02 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2500 KB
159163 07/08/2020 09:27:26 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 3248 KB
159162 07/08/2020 08:42:27 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 7 46 ms 2488 KB
159161 07/08/2020 08:36:02 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 7 46 ms 2496 KB
159160 07/08/2020 08:21:37 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1028 KB
159159 07/08/2020 07:49:53 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 1028 KB
159158 07/08/2020 07:39:49 somethingsttt GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1048 KB
159156 06/08/2020 17:56:36 viduc123hb GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
159154 06/08/2020 16:18:20 viduc123hb GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1036 KB
159153 06/08/2020 16:16:58 viduc123hb GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1036 KB
159152 06/08/2020 16:02:01 viduc123hb GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
159150 06/08/2020 15:26:30 MedLight3112004 GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1036 KB
159149 06/08/2020 15:19:10 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
159027 28/07/2020 09:59:50 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 3188 KB
159000 24/07/2020 22:10:58 viduc123hb GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1008 KB
158970 22/07/2020 16:25:57 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 3220 KB
158969 22/07/2020 16:21:31 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 3224 KB
158968 22/07/2020 16:16:01 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 7 46 ms 2500 KB
158966 22/07/2020 11:06:55 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 2508 KB
158965 22/07/2020 10:59:35 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1064 KB
158964 22/07/2020 10:58:39 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
158963 22/07/2020 10:29:44 vdvuong GRAPH - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 2808 KB
Back to Top