MAXMIN - Phần tử max, min
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho dãy số thực a1, a2, ..., an. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 100)

- Dòng 2: chứa n số thực a1, a2, ..., an

Kết quả ra:

- Một dòng duy nhất chứa hai số thực là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong dãy số cách nhau 1 dấu cách.

 

Ví dụ

  • input
    9
    28.78 -13.08 21.23 21.09 -20.16 17.12 32.68 -45.69 -0.32
    output
    32.68 -45.69
Back to Top