MTNT - Tìm số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

- Nhập vào ma trận số nguyên A kích thước m x n

- Kiểm tra xem ma trận A có tồn tại hay không một hàng mà các phần tử đó tăng dần từ trái sang phải.

- Tìm số nguyên tố lớn nhất có trong mảng. Nếu không có thì thông báo -1

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 chứa số nguyên dương m, n (1 <= m, n <= 100)

- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên

Kết quả ra:

- Dòng 1: Nếu tồn tại 1 hàng của ma trận A mà các phần tử của hàng tăng dần từ trái sang phải thì hiện thông báo “YES”, ngược lại thì hiện thông báo “NO”

- Dòng 2: Đưa ra giá trị của số nguyên tố lớn nhất trong mảng, ngược lại đưa ra -1.

Ví dụ

 • input
  3 4
  -4 2 5 6
  3 2 0 5
  -2 3 0 2
  output
  YES
  5
Back to Top