CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số nguyên dương A và B (A ≤ B ≤ 10200). Tính số lượng số fibonaci trong đoạn [A,B].

Dữ liệu vào:

- Hai số nguyên dương A và B cách nhau 1 dấu cách

Kết quả ra:

- Số lượng số fibonaci thuộc đoạn [A,B]

Ví dụ

  • input
    4 9
    output
    2
Back to Top