Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
185416 08/05/2024 21:06:14 ngoducphat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 62 ms 892 KB
185402 07/05/2024 21:58:53 ngoducphat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 2 125 ms 3636 KB
185401 07/05/2024 21:56:13 ngoducphat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 9 62 ms 1116 KB
185400 07/05/2024 21:55:24 ngoducphat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 11980 KB
185399 07/05/2024 21:55:14 ngoducphat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2904 KB
185398 07/05/2024 21:54:58 ngoducphat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 9 31 ms 1116 KB
181504 07/01/2024 14:58:45 AnhDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 8304 KB
181503 07/01/2024 14:58:35 AnhDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
181086 24/12/2023 01:17:14 AnhDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 9 156 ms 2600 KB
181085 24/12/2023 01:16:33 AnhDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180808 15/12/2023 09:11:14 ntbm CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 8220 KB
180487 07/12/2023 16:12:47 VoQuocDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 8288 KB
180484 07/12/2023 16:04:19 VoQuocDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Runtime error on test 4 93 ms 1576 KB
180481 07/12/2023 15:52:53 khoizz CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 8268 KB
180480 07/12/2023 15:49:20 khoizz CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
180479 07/12/2023 15:48:47 khoizz CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 8340 KB
180478 07/12/2023 15:48:44 VoQuocDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Runtime error on test 4 93 ms 1576 KB
180475 07/12/2023 15:46:53 ThanhKhoa CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 8328 KB
180474 07/12/2023 15:46:11 ThanhKhoa CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
180472 07/12/2023 15:44:41 VoQuocDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
180471 07/12/2023 15:44:12 VoQuocDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
180470 07/12/2023 15:42:14 khoizz CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Time limit exceed on test 4 1078 ms 8284 KB
180467 07/12/2023 15:38:48 VoQuocDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
180465 07/12/2023 15:35:51 VoQuocDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 2 78 ms 1576 KB
180462 07/12/2023 15:31:18 khoizz CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Memory limit exceed on test 4 750 ms 153760 KB
180461 07/12/2023 15:30:10 khoizz CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Memory limit exceed on test 4 656 ms 133752 KB
179982 26/11/2023 20:52:48 AnhDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
179981 26/11/2023 20:50:04 AnhDat CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
179836 24/11/2023 19:07:45 cham22 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 8300 KB
179678 22/11/2023 09:38:29 Alpheta CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 93 ms 8284 KB
179677 22/11/2023 09:38:03 Alpheta CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
179673 22/11/2023 08:25:34 Alpheta CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Wrong answer on test 16 187 ms 8300 KB
176706 19/07/2023 10:28:58 daniel CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 46 ms 2256 KB
176705 19/07/2023 10:24:15 daniel CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
175370 11/02/2023 02:41:39 iamdarkv CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
175369 11/02/2023 02:19:47 iamdarkv CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
175368 11/02/2023 02:19:20 iamdarkv CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1128 KB
175367 11/02/2023 01:36:05 iamdarkv CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1128 KB
173398 28/07/2022 09:43:10 NullTihen CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
173396 28/07/2022 08:59:40 NullTihen1 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
171703 06/04/2022 15:43:05 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171668 05/04/2022 08:57:27 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 1108 KB
171667 05/04/2022 08:43:41 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1092 KB
170458 10/02/2022 14:59:15 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Runtime error on test 4 15 ms 2616 KB
167992 14/04/2021 07:07:37 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2452 KB
167941 10/04/2021 06:58:11 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1024 KB
167935 09/04/2021 07:20:46 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
167417 06/02/2021 15:11:07 ducanh CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
166703 06/01/2021 15:00:38 thuhuong CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
166699 06/01/2021 14:47:48 thuhuong CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
166697 06/01/2021 14:43:36 thuhuong CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
166613 05/01/2021 12:45:04 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1076 KB
166612 05/01/2021 12:44:22 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
166609 05/01/2021 12:38:49 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2764 KB
166608 05/01/2021 12:32:51 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2452 KB
166606 05/01/2021 12:29:10 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2452 KB
166591 04/01/2021 21:47:41 mvsaforever123 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1040 KB
166584 04/01/2021 21:12:13 nguyenphuongthuy CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
166569 04/01/2021 20:20:52 nguyendung1005 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 860 KB
166559 04/01/2021 18:52:02 phamthaolinhchi CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 884 KB
166545 03/01/2021 21:05:29 ndhonganh1012 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
166533 03/01/2021 20:34:42 buiphamkhanhhuyen10tin CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
166521 03/01/2021 19:46:48 thutrang72hvt CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
166489 03/01/2021 17:14:47 minhhieubanao CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
166486 03/01/2021 17:06:51 chauprohb123 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
166484 03/01/2021 16:34:04 chauprohb123 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
166437 02/01/2021 14:04:08 viduc123hb CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 62 ms 812 KB
166409 30/12/2020 08:40:51 ducminh1102 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 1012 KB
166404 30/12/2020 08:15:00 thinhhvt15 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 78 ms 1004 KB
166399 30/12/2020 08:03:29 thinhhvt15 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 988 KB
166392 30/12/2020 07:57:38 thinhhvt15 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 856 KB
166390 30/12/2020 07:56:13 huyennguyen CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 1032 KB
166388 30/12/2020 07:55:23 thinhhvt15 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1008 KB
166387 30/12/2020 07:54:41 thinhhvt15 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1012 KB
166383 30/12/2020 07:48:54 thinhhvt15 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 816 KB
166373 30/12/2020 07:31:07 huyennguyen CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
166370 29/12/2020 22:57:55 viduc123hb CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1012 KB
Back to Top