strbin - Xâu nhị phân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 6.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một số nguyên dương n. Hãy sinh ra mọi xâu nhị phân độ dài n.

Dữ liệu vào: một dòng duy nhất chứa số n (1 ≤ n ≤ 20)

Kết quả ra: các xâu nhị phân, mỗi xâu nhị phân trên 1 dòng

Ví dụ

 • input
  2
  output
  00
  01
  10
  11
Back to Top