Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
183241 19/03/2024 21:12:02 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 2171 ms 66684 KB
183240 19/03/2024 21:09:25 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 2093 ms 65468 KB
182878 07/02/2024 13:40:26 MinhDuctin strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1703 ms 1920 KB
182848 01/02/2024 14:20:42 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 3984 ms 2600 KB
182847 01/02/2024 14:20:26 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4140 ms 2608 KB
182846 01/02/2024 14:18:37 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4000 ms 1928 KB
182797 21/01/2024 12:56:04 NEHE strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 3906 ms 1948 KB
182796 21/01/2024 12:55:40 NEHE strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
181699 10/01/2024 23:17:11 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Time limit exceed on test 4 6015 ms 2556 KB
181698 10/01/2024 23:15:52 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 3921 ms 1916 KB
181660 10/01/2024 12:50:27 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4000 ms 2588 KB
181659 10/01/2024 12:50:16 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4062 ms 2596 KB
181658 10/01/2024 12:50:03 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 2671 ms 2612 KB
181657 10/01/2024 12:49:02 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1750 ms 2592 KB
181656 10/01/2024 12:46:20 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4656 ms 2596 KB
181655 10/01/2024 12:44:56 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
181654 10/01/2024 12:43:49 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4078 ms 2596 KB
181653 10/01/2024 12:38:20 ecl1pseggez strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1218 ms 1936 KB
181130 25/12/2023 22:24:39 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 2718 ms 2600 KB
181129 25/12/2023 22:23:19 AnhDat strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 2984 ms 2584 KB
180363 04/12/2023 17:01:38 cham22 strbin - Xâu nhị phân Python 3 Accepted 3750 ms 8420 KB
180352 04/12/2023 14:14:00 cham22 strbin - Xâu nhị phân Python 3 Accepted 3687 ms 8456 KB
180351 04/12/2023 10:17:43 nguyenkhanhlinh277 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4000 ms 1936 KB
180054 27/11/2023 12:20:33 AnhDat strbin - Xâu nhị phân Java 8 Accepted 5265 ms 72200 KB
180053 27/11/2023 12:19:55 AnhDat strbin - Xâu nhị phân Java 8 Memory limit exceed on test 5 4843 ms 136204 KB
180052 27/11/2023 12:19:15 AnhDat strbin - Xâu nhị phân Python 3 Accepted 3984 ms 8356 KB
179758 23/11/2023 15:32:55 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 2109 ms 1624 KB
179756 23/11/2023 15:32:34 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179712 23/11/2023 12:22:19 Isla strbin - Xâu nhị phân Python 3 Accepted 5421 ms 8440 KB
179390 12/11/2023 22:37:10 cuongtranjr112 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 687 ms 2600 KB
179290 10/11/2023 11:00:02 Alpheta strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1218 ms 1952 KB
179168 28/10/2023 22:56:53 Alpheta strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1218 ms 2636 KB
179167 28/10/2023 22:46:51 Alpheta strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1218 ms 2636 KB
176919 17/08/2023 16:20:30 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4390 ms 1916 KB
176918 17/08/2023 16:19:33 taihb2005 strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
176750 20/07/2023 09:57:36 daniel strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 3406 ms 2592 KB
176107 18/06/2023 10:18:04 iamdarkv strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4046 ms 1884 KB
176091 14/06/2023 13:29:15 vukimviet1123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4062 ms 1864 KB
175507 16/03/2023 08:49:03 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4187 ms 1868 KB
175506 16/03/2023 08:48:26 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4156 ms 1868 KB
173365 26/07/2022 07:53:50 tienhuynh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3875 ms 1920 KB
173336 24/07/2022 00:38:21 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3953 ms 1920 KB
173281 21/07/2022 12:10:32 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4078 ms 1920 KB
171511 30/03/2022 20:16:18 nguyen1004 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4093 ms 1880 KB
171450 28/03/2022 17:21:02 tuanpham2604 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4078 ms 1880 KB
171207 02/03/2022 15:55:56 tuanpham2604 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4031 ms 1912 KB
171206 02/03/2022 15:47:25 tuanpham2604 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4875 ms 1908 KB
170285 18/01/2022 16:24:48 phuongthao0607 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170278 18/01/2022 16:20:09 lethanhphuong206 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1734 ms 1916 KB
170271 18/01/2022 16:15:48 trungbui0906 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1718 ms 1908 KB
170266 18/01/2022 16:13:17 vunghia2911 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4171 ms 1908 KB
170261 18/01/2022 16:09:14 thanhlongmc268 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3984 ms 1908 KB
170260 18/01/2022 16:08:32 dokhanhhuyen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1734 ms 1908 KB
170255 18/01/2022 16:07:30 lethanhphuong206 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170244 18/01/2022 16:02:30 dat10tinhvt strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1750 ms 1908 KB
170243 18/01/2022 16:02:19 huyendiep06 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4125 ms 1908 KB
170240 18/01/2022 16:01:00 huyendiep06 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170235 18/01/2022 15:58:39 huyendiep06 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
170233 18/01/2022 15:56:54 mngoc9602 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1906 ms 1908 KB
170221 18/01/2022 15:50:29 buithaison strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4000 ms 1908 KB
170220 18/01/2022 15:49:42 buithaison strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170213 18/01/2022 15:41:44 dinhhalinh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3921 ms 1908 KB
170212 18/01/2022 15:40:16 dinhhalinh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3937 ms 1908 KB
170210 18/01/2022 15:39:15 dinhhalinh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
170200 18/01/2022 15:27:25 huyendiep06 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 668 KB
170189 18/01/2022 15:14:43 nguyenan1 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1703 ms 1908 KB
170181 18/01/2022 15:08:57 doanphuc2006 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1734 ms 1908 KB
170179 18/01/2022 15:08:43 daotranquang2911 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1718 ms 1908 KB
170166 18/01/2022 14:57:37 trananhnguyet strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3984 ms 1908 KB
170165 18/01/2022 14:56:33 trananhnguyet strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170144 18/01/2022 14:43:38 dangtrunghieu strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2171 ms 2612 KB
170131 18/01/2022 14:37:23 nguyenthikimngan206 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1718 ms 1908 KB
170128 18/01/2022 14:35:09 nguyenthikimngan206 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
170064 15/01/2022 08:33:22 ngominhduc006 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1703 ms 1908 KB
170063 15/01/2022 08:33:04 ngominhduc006 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
167505 28/02/2021 11:44:59 thinhhvt15 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2468 ms 2440 KB
167504 28/02/2021 11:42:18 thinhhvt15 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
167503 28/02/2021 11:39:13 thinhhvt15 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2500 ms 1820 KB
167275 24/01/2021 22:13:15 huyennguyen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1906 ms 1884 KB
167245 22/01/2021 21:06:36 ducanh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4968 ms 1876 KB
167244 22/01/2021 21:05:07 ducanh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
167140 18/01/2021 14:30:13 phamthaolinhchi strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4812 ms 1832 KB
167132 18/01/2021 14:20:40 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2578 ms 1796 KB
167130 18/01/2021 14:19:28 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 6109 ms 13160 KB
167128 18/01/2021 14:17:47 minhhieubanao strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4828 ms 1812 KB
167127 18/01/2021 14:17:06 ndhonganh1012 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4687 ms 1812 KB
167124 18/01/2021 14:13:25 thinhhvt15 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5203 ms 1796 KB
167123 18/01/2021 14:11:54 nguyenphuongthuy strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1890 ms 1812 KB
167122 18/01/2021 14:10:52 minhkhoi29 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 6031 ms 2416 KB
167121 18/01/2021 14:10:20 khoabang2711 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5000 ms 1796 KB
167120 18/01/2021 14:09:56 chauprohb123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4484 ms 1832 KB
166990 13/01/2021 14:58:37 0965492704 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5687 ms 1768 KB
166989 13/01/2021 14:56:42 0965492704 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
166986 13/01/2021 14:25:12 0965492704 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
166979 13/01/2021 08:47:24 ducminh1102 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5625 ms 2404 KB
166978 13/01/2021 08:43:11 ndhonganh1012 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1031 ms 1856 KB
166976 13/01/2021 08:41:59 buiphamkhanhhuyen10tin strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2015 ms 1796 KB
166974 13/01/2021 08:40:44 buiphamkhanhhuyen10tin strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
166967 13/01/2021 08:31:46 ducminh1102 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2508 KB
166966 13/01/2021 08:30:04 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1046 ms 2500 KB
Trang  [1] 2
Back to Top