Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173371 26/07/2022 08:59:25 tienhuynh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1932 KB
173289 22/07/2022 19:04:32 NullTihen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1936 KB
171548 01/04/2022 08:43:30 nguyen1004 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1896 KB
171411 24/03/2022 14:32:20 tuanpham2604 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 265 ms 1956 KB
170281 18/01/2022 16:21:20 vunghia2911 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170256 18/01/2022 16:07:47 thanhlongmc268 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170246 18/01/2022 16:03:19 huyendiep06 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170239 18/01/2022 16:00:21 dat10tinhvt hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170229 18/01/2022 15:55:37 dokhanhhuyen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1920 KB
170228 18/01/2022 15:54:52 buithaison hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1912 KB
170218 18/01/2022 15:47:52 phuongthao0607 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170217 18/01/2022 15:47:16 phuongthao0607 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
170214 18/01/2022 15:45:14 phuongthao0607 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
170209 18/01/2022 15:38:47 dokhanhhuyen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1908 KB
170204 18/01/2022 15:34:19 dangtrunghieu hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170184 18/01/2022 15:10:58 daotranquang2911 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170178 18/01/2022 15:07:21 mngoc9602 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170177 18/01/2022 15:07:13 nguyenthikimngan206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170176 18/01/2022 15:06:59 trungbui0906 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170175 18/01/2022 15:05:43 nguyenthikimngan206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170171 18/01/2022 15:04:40 mngoc9602 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 956 KB
170169 18/01/2022 15:03:20 nguyenthikimngan206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 10 109 ms 1912 KB
170168 18/01/2022 15:02:26 nguyenthikimngan206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 10 109 ms 1912 KB
170167 18/01/2022 15:02:10 phungngocanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170163 18/01/2022 14:55:14 nguyenthikimngan206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 10 125 ms 1912 KB
170154 18/01/2022 14:50:43 dinhhalinh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1912 KB
170148 18/01/2022 14:48:53 nguyenthikimngan206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1908 KB
170145 18/01/2022 14:43:40 lethanhphuong206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170143 18/01/2022 14:43:29 trananhnguyet hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1920 KB
170141 18/01/2022 14:42:17 lethanhphuong206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170137 18/01/2022 14:41:22 lethanhphuong206 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170135 18/01/2022 14:40:21 trananhnguyet hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
170129 18/01/2022 14:35:43 nguyenan1 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170127 18/01/2022 14:33:29 vietanh2006 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170125 18/01/2022 14:32:55 phungngocanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1908 KB
170124 18/01/2022 14:32:49 phungngocanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1908 KB
170123 18/01/2022 14:32:39 phungngocanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1908 KB
170122 18/01/2022 14:31:48 phungngocanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1908 KB
170121 18/01/2022 14:30:30 phungngocanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
170119 18/01/2022 14:29:48 mngoc9602 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170116 18/01/2022 14:26:15 phungngocanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170112 18/01/2022 14:23:35 doanphuc2006 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1912 KB
170111 18/01/2022 14:21:55 mngoc9602 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170110 18/01/2022 14:16:57 vietanh2006 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
170070 15/01/2022 08:35:27 ngominhduc006 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 2620 KB
170069 15/01/2022 08:35:12 ngominhduc006 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
167502 28/02/2021 11:36:52 thinhhvt15 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1816 KB
167501 28/02/2021 11:34:16 thinhhvt15 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 10 156 ms 1816 KB
167500 27/02/2021 20:04:51 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1816 KB
167498 27/02/2021 09:37:05 huyennguyen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1792 KB
167424 07/02/2021 17:01:29 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1896 KB
167422 07/02/2021 09:14:00 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 2544 KB
167378 30/01/2021 09:34:21 huonghvt20 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 125 ms 1804 KB
167155 18/01/2021 15:13:06 thuhuong hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1800 KB
167153 18/01/2021 15:10:49 huyennguyen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1800 KB
167150 18/01/2021 14:52:43 huyennguyen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
167149 18/01/2021 14:46:22 huyennguyen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
167148 18/01/2021 14:40:43 minhkhoi29 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 187 ms 1808 KB
167147 18/01/2021 14:39:55 minhhieubanao hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 187 ms 1808 KB
167146 18/01/2021 14:38:43 minhkhoi29 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 10 234 ms 1808 KB
167145 18/01/2021 14:37:42 thinhhvt15 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1808 KB
167144 18/01/2021 14:36:59 thinhhvt15 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 10 203 ms 1808 KB
167143 18/01/2021 14:35:21 minhhieubanao hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1808 KB
167142 18/01/2021 14:33:15 minhhieubanao hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1808 KB
167141 18/01/2021 14:32:37 minhhieubanao hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
167139 18/01/2021 14:28:31 chauprohb123 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 187 ms 1808 KB
167137 18/01/2021 14:26:36 khoabang2711 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 203 ms 1808 KB
167136 18/01/2021 14:25:49 khoabang2711 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
167125 18/01/2021 14:13:51 minhhieubanao hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
Back to Top