Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
184299 15/04/2024 17:40:42 taihb2005 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 2564 KB
184298 15/04/2024 17:38:48 taihb2005 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184295 15/04/2024 15:10:14 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 4972 KB
184294 15/04/2024 15:08:43 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
184293 15/04/2024 15:05:54 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1964 KB
184291 15/04/2024 09:19:35 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 93 ms 2740 KB
184290 15/04/2024 09:15:36 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 2744 KB
184289 15/04/2024 09:14:08 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2624 KB
184286 14/04/2024 20:56:06 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
184285 14/04/2024 20:28:46 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
184284 14/04/2024 20:22:50 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184274 13/04/2024 03:04:49 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 4992 KB
184273 13/04/2024 03:02:50 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
184272 13/04/2024 03:01:01 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 2700 KB
184271 13/04/2024 01:33:34 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 5104 KB
184270 13/04/2024 01:31:19 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2632 KB
184269 13/04/2024 01:28:39 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2632 KB
181559 08/01/2024 18:13:31 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
180745 14/12/2023 09:37:40 Alpheta ZERO - Đường đi đến số 0 Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8124 KB
180727 13/12/2023 21:49:19 AnhDat ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
178031 25/09/2023 20:28:33 iamdarkv ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
176590 13/07/2023 18:03:06 iamdarkv ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
176541 13/07/2023 15:13:04 daniel ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
176540 13/07/2023 15:12:44 ducanh ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
176361 04/07/2023 16:11:18 iamdarkv ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
176360 04/07/2023 16:09:43 iamdarkv ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
176156 18/06/2023 17:14:19 iamdarkv ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
176155 18/06/2023 17:11:41 iamdarkv ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 546 ms 134532 KB
173659 10/09/2022 15:58:17 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
173650 03/09/2022 19:00:27 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1904 KB
173641 02/09/2022 17:59:41 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1904 KB
173640 02/09/2022 17:54:55 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
170008 27/12/2021 10:59:17 thinhkl123 ZERO - Đường đi đến số 0 Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
169935 25/12/2021 22:12:47 thinhkl123 ZERO - Đường đi đến số 0 Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 2820 KB
169934 25/12/2021 22:07:20 thinhkl123 ZERO - Đường đi đến số 0 Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 2824 KB
169933 25/12/2021 22:06:53 thinhkl123 ZERO - Đường đi đến số 0 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1160 KB
168912 10/11/2021 16:32:17 banoih ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
168909 10/11/2021 00:22:23 hvtcode ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
168908 09/11/2021 16:21:46 hvtcode ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1109 ms 36268 KB
168907 09/11/2021 15:32:26 banoih ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2656 KB
168906 09/11/2021 15:27:55 pkdiep ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 2648 KB
168905 09/11/2021 15:24:31 hvtcode ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 69044 KB
168904 09/11/2021 15:19:58 banoih ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2652 KB
168903 09/11/2021 15:19:29 hvtcode ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
168902 09/11/2021 15:18:57 hvtcode ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
168901 09/11/2021 15:18:20 hvtcode ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
168900 09/11/2021 15:17:44 hvtcode ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168899 09/11/2021 15:13:40 banoih ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1109 ms 31352 KB
168898 09/11/2021 15:12:46 banoih ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
168063 05/05/2021 10:06:50 huonghvt20 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168009 15/04/2021 21:04:47 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
168007 15/04/2021 20:21:31 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2532 KB
168006 15/04/2021 20:21:22 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2520 KB
168005 15/04/2021 20:21:17 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2532 KB
168004 15/04/2021 15:21:14 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168003 15/04/2021 15:18:20 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2520 KB
168002 15/04/2021 15:16:04 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
168000 15/04/2021 14:55:00 minhhieubanao ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167999 15/04/2021 14:46:52 minhhieubanao ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
167998 15/04/2021 14:41:45 minhhieubanao ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167995 15/04/2021 14:22:33 leha03022005 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
167994 15/04/2021 14:21:55 Cuonghb05 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
167991 13/04/2021 22:46:44 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
167990 13/04/2021 22:46:14 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167989 13/04/2021 22:08:32 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2524 KB
167988 13/04/2021 22:00:07 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
167985 12/04/2021 19:35:58 huyennguyen ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
167984 12/04/2021 19:32:09 huyennguyen ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2860 KB
167981 12/04/2021 15:05:10 huyennguyen ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 3444 KB
167980 12/04/2021 15:04:18 ducminh1102 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
167979 12/04/2021 15:03:35 ducminh1102 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2488 KB
167978 12/04/2021 15:03:05 huyennguyen ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 3052 KB
167977 12/04/2021 14:59:48 huyennguyen ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 3768 KB
167976 12/04/2021 14:58:29 huyennguyen ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2848 KB
167972 12/04/2021 14:43:01 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
167971 12/04/2021 14:42:18 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
167970 12/04/2021 14:41:42 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2492 KB
167969 12/04/2021 14:41:03 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2504 KB
167968 12/04/2021 14:40:18 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
167967 12/04/2021 14:36:03 thinhhvt15 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
167962 12/04/2021 14:30:35 chauprohb123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2488 KB
167961 12/04/2021 14:26:47 vuvietanh1732005 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2504 KB
167960 12/04/2021 14:25:01 ducminh1102 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2500 KB
167959 12/04/2021 14:24:16 chauprohb123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
167955 12/04/2021 09:25:37 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2492 KB
165945 13/12/2020 23:58:24 viduc123hb ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
159235 19/08/2020 15:36:49 somethingsttt ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
Back to Top