Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
171585 02/04/2022 16:29:55 nguyen1004 mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
171453 28/03/2022 17:54:10 tuanpham2604 mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
170267 18/01/2022 16:13:19 trungbui0906 mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
170257 18/01/2022 16:07:51 dat10tinhvt mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170202 18/01/2022 15:32:15 tranhoangnguyen mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
170188 18/01/2022 15:14:21 trungbui0906 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170182 18/01/2022 15:09:16 phungngocanh mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
170164 18/01/2022 14:55:31 phungngocanh mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
170157 18/01/2022 14:53:15 phungngocanh mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170156 18/01/2022 14:52:56 phungngocanh mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
170136 18/01/2022 14:40:48 tranhoangnguyen mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
170061 15/01/2022 08:11:42 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170058 15/01/2022 07:47:14 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170057 15/01/2022 07:41:09 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 956 KB
170056 15/01/2022 07:39:55 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
169946 25/12/2021 22:49:15 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1032 KB
169945 25/12/2021 22:47:53 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1152 KB
169944 25/12/2021 22:45:37 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
169943 25/12/2021 22:44:48 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
169942 25/12/2021 22:42:12 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1176 KB
169941 25/12/2021 22:39:29 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 3008 KB
169940 25/12/2021 22:38:36 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 3008 KB
169939 25/12/2021 22:37:03 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1180 KB
169938 25/12/2021 22:34:16 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1036 KB
169937 25/12/2021 22:32:59 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1188 KB
169936 25/12/2021 22:30:50 vudinhkhoah21112004 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1180 KB
169931 25/12/2021 20:02:42 thinhkl123 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1024 KB
169930 25/12/2021 20:02:08 thinhkl123 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
169929 25/12/2021 19:54:13 thinhkl123 mazemaze - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
168960 17/11/2021 15:28:33 ducanh mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168168 25/05/2021 21:30:25 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 1 203 ms 158856 KB
168167 25/05/2021 21:26:26 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 1 218 ms 162908 KB
168166 25/05/2021 21:24:46 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168165 25/05/2021 21:24:21 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168164 25/05/2021 21:22:32 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168163 25/05/2021 21:20:48 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167986 12/04/2021 20:27:33 mvsaforever123 mazemaze - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
167151 18/01/2021 14:55:07 thinhhvt15 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Back to Top