Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
183122 05/03/2024 23:17:45 AnhDat BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
180777 14/12/2023 23:52:02 ntbm BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1512 KB
180612 10/12/2023 09:49:55 cham22 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Python 3 Wrong answer on test 2 156 ms 8332 KB
180600 09/12/2023 20:32:56 cham22 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Python 3 Wrong answer on test 2 156 ms 8300 KB
180201 29/11/2023 21:24:07 AnhDat BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8280 KB
180196 29/11/2023 17:51:34 cham22 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Python 3 Wrong answer on test 2 171 ms 8416 KB
178028 25/09/2023 20:22:11 iamdarkv BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
176566 13/07/2023 17:31:30 iamdarkv BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
176565 13/07/2023 17:30:50 iamdarkv BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
176457 10/07/2023 16:46:10 daniel BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
176456 10/07/2023 16:45:27 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
176352 04/07/2023 15:52:31 iamdarkv BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
174386 08/11/2022 17:08:48 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
174385 08/11/2022 16:56:48 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2584 KB
174384 08/11/2022 16:49:10 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2580 KB
174383 08/11/2022 16:48:44 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174382 08/11/2022 16:22:09 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 2588 KB
174342 05/11/2022 08:19:09 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 281 ms 2740 KB
174341 05/11/2022 08:13:38 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Memory limit exceed on test 2 906 ms 134308 KB
174334 02/11/2022 15:45:24 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2620 KB
169809 18/12/2021 10:29:25 vudinhkhoah21112004 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
169807 18/12/2021 10:25:12 vudinhkhoah21112004 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
169803 18/12/2021 08:49:53 thinhkl123 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
168247 28/06/2021 15:35:47 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 1868 KB
168246 28/06/2021 15:26:53 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 1868 KB
168245 28/06/2021 15:26:34 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168244 28/06/2021 15:24:57 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1872 KB
168196 13/06/2021 21:06:32 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 2524 KB
168195 13/06/2021 21:03:16 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 2524 KB
167927 07/04/2021 23:18:05 minhhieubanao BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
167879 02/04/2021 22:15:10 thuhuong BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
167875 31/03/2021 16:20:36 mvsaforever123 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
167861 31/03/2021 15:02:10 thinhhvt15 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
167860 31/03/2021 15:00:48 huyennguyen BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
167859 31/03/2021 15:00:26 thinhhvt15 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2488 KB
167856 31/03/2021 14:52:20 khoabang2711 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
167854 31/03/2021 14:33:17 huyennguyen BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2484 KB
166376 30/12/2020 07:36:39 mvsaforever123 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
159252 27/08/2020 07:42:04 somethingsttt BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
158913 14/07/2020 22:39:29 HoangKhanhLinh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
158912 14/07/2020 22:34:00 HoangKhanhLinh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2448 KB
158911 14/07/2020 22:14:07 HoangKhanhLinh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
158910 14/07/2020 22:11:55 HoangKhanhLinh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2448 KB
158909 14/07/2020 22:11:24 HoangKhanhLinh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Back to Top