Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
170389 02/02/2022 22:42:00 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170388 02/02/2022 22:34:14 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1892 KB
170382 29/01/2022 05:55:01 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2580 KB
170381 29/01/2022 05:46:37 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1888 KB
170380 29/01/2022 05:42:27 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1892 KB
170378 28/01/2022 07:21:34 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1896 KB
170377 27/01/2022 16:30:54 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1888 KB
170312 21/01/2022 19:53:28 tienthanhne MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
170303 20/01/2022 22:46:35 tienthanhne MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170302 20/01/2022 22:22:57 tienthanhne MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
170301 20/01/2022 22:14:02 tienthanhne MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1904 KB
168700 28/09/2021 22:00:01 hungoimg0 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
168011 17/04/2021 13:50:15 tuanpham2604 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
167240 22/01/2021 09:33:17 tutinit MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
167239 22/01/2021 09:30:48 tutinit MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
167238 22/01/2021 09:24:57 tutinit MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1892 KB
167237 22/01/2021 09:15:11 tutinit MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1864 KB
167235 21/01/2021 21:53:00 admin MTNT - Tìm số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
167195 19/01/2021 15:55:22 nguyen1004 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
167194 19/01/2021 15:43:31 tuanpham2604 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
167193 19/01/2021 15:39:46 tuanpham2604 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2488 KB
167192 19/01/2021 15:30:50 tuanpham2604 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2488 KB
167191 19/01/2021 15:24:05 tuanpham2604 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2500 KB
167109 18/01/2021 09:13:06 ngoclannt MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
167108 18/01/2021 09:10:12 ngoclannt MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1740 KB
167107 18/01/2021 09:07:57 ngoclannt MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1740 KB
167103 18/01/2021 00:00:49 ngoclannt MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1780 KB
167055 15/01/2021 16:42:47 nguyen1004 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2520 KB
167051 15/01/2021 16:20:43 nguyen1004 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2560 KB
165927 13/12/2020 11:38:15 viduc123hb MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
164954 09/12/2020 21:55:45 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
164952 09/12/2020 21:43:49 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
164951 09/12/2020 21:43:46 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164950 09/12/2020 21:36:52 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164949 09/12/2020 21:34:41 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164794 08/12/2020 23:01:31 mvsaforever123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
164572 03/12/2020 22:44:45 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
164571 03/12/2020 22:42:52 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
164398 01/12/2020 15:14:18 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2464 KB
164397 01/12/2020 15:12:53 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 2464 KB
164272 30/11/2020 21:27:12 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
164271 30/11/2020 21:26:30 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2480 KB
164270 30/11/2020 21:26:10 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
164268 30/11/2020 21:14:31 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2484 KB
164074 28/11/2020 17:05:35 ducanh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
164073 28/11/2020 17:01:44 ducanh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
164072 28/11/2020 16:59:24 ducanh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2472 KB
164071 28/11/2020 16:58:00 ducanh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2472 KB
164060 27/11/2020 23:22:15 somethingsttt MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
163615 22/11/2020 22:42:54 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2468 KB
163613 22/11/2020 22:35:28 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2472 KB
163612 22/11/2020 22:27:38 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2476 KB
163461 15/11/2020 08:35:44 thinhhvt15 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
163460 15/11/2020 08:24:18 thinhhvt15 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2512 KB
163459 15/11/2020 08:23:28 thinhhvt15 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2512 KB
163458 15/11/2020 08:21:32 thinhhvt15 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2512 KB
163376 11/11/2020 08:08:23 quynhlien MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
163331 08/11/2020 15:03:36 quynhlien MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2524 KB
163330 08/11/2020 15:03:06 quynhlien MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
163328 08/11/2020 14:28:00 quynhlien MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1864 KB
163327 08/11/2020 14:27:33 quynhlien MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
163317 07/11/2020 21:23:04 thinhhvt15 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2508 KB
163316 07/11/2020 14:36:50 thinhhvt15 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2508 KB
163312 06/11/2020 22:32:59 huyennguyen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2512 KB
163301 06/11/2020 14:10:44 ngockhanh016 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
163292 05/11/2020 08:55:47 lamkb28 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
Trang  1 [2]
Back to Top