Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
162457 17/10/2020 18:07:17 quynhshmily OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162409 17/10/2020 16:01:28 nghiaball182005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162396 17/10/2020 15:39:55 nghiaball182005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162391 17/10/2020 15:34:14 nghiaball182005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1116 KB
162390 17/10/2020 15:30:06 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162388 17/10/2020 15:29:08 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
162386 17/10/2020 15:24:26 nghiaball182005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1116 KB
162381 17/10/2020 15:13:38 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 920 KB
162380 17/10/2020 15:13:24 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162344 17/10/2020 07:57:59 hoangdat308 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162238 15/10/2020 22:33:21 lehieu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162237 15/10/2020 22:32:45 lehieu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1116 KB
162236 15/10/2020 22:29:01 lehieu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1116 KB
162235 15/10/2020 22:28:22 lehieu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162234 15/10/2020 22:06:26 lehieu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
162233 15/10/2020 22:04:13 lehieu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
162064 14/10/2020 11:39:07 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
162031 14/10/2020 11:05:48 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
162024 14/10/2020 11:01:36 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1096 KB
162010 13/10/2020 23:04:37 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
162006 13/10/2020 22:53:14 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
162005 13/10/2020 22:50:07 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
162003 13/10/2020 22:42:17 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
162000 13/10/2020 19:48:43 ducanh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1124 KB
161999 13/10/2020 19:48:07 ducanh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1124 KB
161995 13/10/2020 19:25:30 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161991 13/10/2020 19:20:40 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
161986 13/10/2020 19:16:18 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
161985 13/10/2020 19:15:57 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
161983 13/10/2020 19:13:40 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2744 KB
161981 13/10/2020 19:12:08 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
161979 13/10/2020 19:08:18 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 892 KB
161978 13/10/2020 19:07:33 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2744 KB
161977 13/10/2020 19:05:32 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
161976 13/10/2020 19:03:53 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
161975 13/10/2020 19:03:17 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
161974 13/10/2020 19:00:51 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
161970 13/10/2020 18:52:16 huyenngusi10toan OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 2508 KB
161969 13/10/2020 18:51:46 ducanh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
161966 13/10/2020 18:48:12 ducanh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
161964 13/10/2020 18:35:40 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
161856 12/10/2020 22:12:45 SonTrauu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161855 12/10/2020 22:07:40 SonTrauu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 2512 KB
161730 07/10/2020 22:21:41 buiphamkhanhhuyen10tin OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161580 03/10/2020 15:05:23 pthetai OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161578 03/10/2020 15:02:18 pthetai OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 848 KB
161404 30/09/2020 13:11:44 ducanh2003_hb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161346 29/09/2020 21:21:46 minhtuyet2905 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
161345 29/09/2020 21:18:46 ntv2401hb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 9 375 ms 1840 KB
161344 29/09/2020 21:17:20 ntv2401hb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
161320 29/09/2020 18:16:31 pklinh2108 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
161319 29/09/2020 18:15:41 pklinh2108 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
161292 28/09/2020 15:39:20 Duy OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161290 28/09/2020 15:38:15 chucc204 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161285 28/09/2020 15:23:33 Duy OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
161284 28/09/2020 15:20:28 Duy OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
161228 27/09/2020 17:18:30 lamkb28 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161193 26/09/2020 22:30:35 chucc204 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161192 26/09/2020 22:28:05 chucc204 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161034 26/09/2020 04:49:57 minhchaukb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160994 24/09/2020 20:23:54 minhchaukb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
160992 24/09/2020 20:11:31 minhchaukb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
160860 22/09/2020 22:02:46 nguyenbinh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
160828 21/09/2020 21:17:29 phamthaolinhchi OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160655 20/09/2020 23:13:59 Lightn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
160647 20/09/2020 22:04:29 ndhonganh1012 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160646 20/09/2020 22:02:00 ndhonganh1012 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160645 20/09/2020 21:59:25 ndhonganh1012 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160644 20/09/2020 21:58:06 ndhonganh1012 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160641 20/09/2020 21:18:08 huonghvt20 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
160578 18/09/2020 22:21:02 hieuhb2005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160546 18/09/2020 16:24:55 minhhieubanao OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160545 18/09/2020 16:23:50 minhhieubanao OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
160543 18/09/2020 16:23:11 0914082220 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160528 18/09/2020 16:16:10 mvsaforever123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
160503 18/09/2020 15:52:20 phamvietlong10tin OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160500 18/09/2020 15:50:15 lehung090205 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
160485 18/09/2020 15:39:04 ellydo OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160480 18/09/2020 15:35:34 phamnguyencuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
160472 18/09/2020 15:31:00 phuonganh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160465 18/09/2020 15:27:48 nguyendung1005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160452 18/09/2020 15:22:06 nguyendung1005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
160433 18/09/2020 15:12:25 khoabang2711 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160387 18/09/2020 14:52:50 vuvietanh1732005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160195 16/09/2020 15:12:40 phamnguyencuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160186 16/09/2020 15:04:36 phamnguyencuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
160182 16/09/2020 15:01:49 thuhuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
160179 16/09/2020 15:00:01 phamnguyencuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
160177 16/09/2020 14:59:27 thuhuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1112 KB
160176 16/09/2020 14:59:10 nguyenphuongthuy OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160166 16/09/2020 14:54:17 thuhuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1084 KB
160158 16/09/2020 14:52:06 thuhuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
160148 16/09/2020 14:48:55 dmd OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160136 16/09/2020 14:46:11 thuhuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1092 KB
160135 16/09/2020 14:45:29 leha03022005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160133 16/09/2020 14:44:46 minhkhoi29 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160062 16/09/2020 08:45:48 Cuonghb05 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160051 16/09/2020 08:39:54 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160049 16/09/2020 08:38:48 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1060 KB
159964 16/09/2020 08:03:40 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
Trang  1 2 [3] 4
Back to Top