Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182765 20/01/2024 08:49:28 QuanBTX OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 109 ms 8276 KB
182764 20/01/2024 08:49:09 QuanBTX OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
182763 20/01/2024 08:49:05 khoizz OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 109 ms 8336 KB
182762 20/01/2024 08:47:56 VoQuocDat OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
182761 20/01/2024 08:37:14 QuanBTX OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 8272 KB
182760 20/01/2024 08:35:34 khoizz OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 93 ms 1572 KB
182759 20/01/2024 08:31:44 QuanBTX OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Time limit exceed on test 8 1093 ms 8348 KB
182758 20/01/2024 08:31:35 khoizz OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 1572 KB
182757 20/01/2024 08:26:17 VoQuocDat OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 1572 KB
182756 20/01/2024 08:22:21 khoizz OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 1572 KB
182755 20/01/2024 08:17:21 VoQuocDat OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 4 93 ms 1572 KB
182754 20/01/2024 08:04:40 VoQuocDat OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Time limit exceed on test 8 1078 ms 8336 KB
182753 20/01/2024 08:04:01 QuanBTX OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Time limit exceed on test 8 1078 ms 8316 KB
182672 15/01/2024 23:35:02 ecl1pseggez OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181456 07/01/2024 14:19:24 AnhDat OCSEN - Ốc sên leo cột Java 8 Accepted 156 ms 18332 KB
179956 26/11/2023 20:24:03 cham22 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 109 ms 8288 KB
179954 26/11/2023 20:20:52 cham22 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 93 ms 8320 KB
179951 26/11/2023 20:16:51 cham22 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Time limit exceed on test 8 1093 ms 8320 KB
179949 26/11/2023 20:13:52 cham22 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 93 ms 8312 KB
179912 26/11/2023 15:07:25 AnhDat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179521 15/11/2023 22:33:09 virusssss OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
179511 15/11/2023 18:36:16 Ducva OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
179510 15/11/2023 18:35:49 Ducva OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179509 15/11/2023 18:27:36 Ducva OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179508 15/11/2023 18:26:09 Ducva OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 948 KB
179507 15/11/2023 18:24:18 Ducva OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179180 31/10/2023 22:51:22 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
179179 31/10/2023 22:46:11 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
179178 31/10/2023 22:36:08 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179177 31/10/2023 22:35:13 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
178980 09/10/2023 19:22:30 trangiang20007 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178979 09/10/2023 19:20:45 trangiang20007 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
178978 09/10/2023 19:19:17 trangiang20007 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
178974 08/10/2023 22:26:22 trangiang20007 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
178891 04/10/2023 16:11:40 nganthuynguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
178890 04/10/2023 16:06:19 nganthuynguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1015 ms 2568 KB
176664 17/07/2023 16:12:44 taihb2005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
176662 17/07/2023 15:46:47 taihb2005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 2540 KB
176661 17/07/2023 15:39:07 taihb2005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2540 KB
176660 17/07/2023 15:38:11 taihb2005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1062 ms 2540 KB
176659 17/07/2023 15:33:41 taihb2005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1104 KB
176309 03/07/2023 22:34:01 daniel OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176308 03/07/2023 22:31:41 daniel OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1120 KB
176307 03/07/2023 22:28:44 daniel OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1120 KB
176306 03/07/2023 22:25:50 daniel OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1120 KB
176116 18/06/2023 10:41:45 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
175894 03/05/2023 11:05:35 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
175893 03/05/2023 11:04:21 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
175851 25/04/2023 22:12:01 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175835 24/04/2023 23:04:34 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1128 KB
175834 24/04/2023 23:02:55 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1140 KB
175833 24/04/2023 23:02:00 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1128 KB
175832 24/04/2023 22:57:29 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2580 KB
175831 24/04/2023 22:55:55 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1078 ms 2580 KB
175829 24/04/2023 22:54:37 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1078 ms 2564 KB
175646 08/04/2023 11:54:27 NEHE OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2528 KB
175557 24/03/2023 14:31:39 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 125 ms 8168 KB
175556 24/03/2023 14:31:14 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
175552 24/03/2023 06:06:31 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 109 ms 8080 KB
175551 24/03/2023 05:53:04 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 8136 KB
175550 23/03/2023 21:31:17 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
175549 23/03/2023 21:29:50 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
175548 23/03/2023 21:12:46 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175547 23/03/2023 21:04:50 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
175546 23/03/2023 20:58:04 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
175545 23/03/2023 20:49:16 hongsontb2016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
175448 27/02/2023 16:15:58 nganthuynguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1036 KB
174864 12/12/2022 12:21:49 nganthuynguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174863 12/12/2022 12:20:53 nganthuynguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174818 08/12/2022 14:50:54 quangminhh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
174817 08/12/2022 14:43:38 quangminhh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 860 KB
174612 16/11/2022 21:34:45 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
174611 16/11/2022 21:28:24 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 916 KB
174610 16/11/2022 21:25:36 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174583 15/11/2022 15:42:45 DUIGACHIENGION OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
174499 11/11/2022 20:20:47 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174498 11/11/2022 20:19:39 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174497 11/11/2022 20:16:59 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174496 11/11/2022 20:16:13 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174495 11/11/2022 20:14:22 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174494 11/11/2022 20:11:39 ngduchau OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174467 10/11/2022 21:48:20 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
174466 10/11/2022 21:36:30 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
174461 10/11/2022 20:42:27 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174460 10/11/2022 20:32:44 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1120 KB
174459 10/11/2022 20:30:24 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174458 10/11/2022 20:30:06 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174457 10/11/2022 20:29:35 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174446 10/11/2022 05:08:11 0967938367 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
174443 09/11/2022 22:15:52 0967938367 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174438 09/11/2022 22:08:02 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 0 ms 1108 KB
174421 09/11/2022 20:47:39 iamdarkv OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174418 09/11/2022 19:43:43 vukimviet1123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174417 09/11/2022 19:20:49 vukimviet1123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2544 KB
174407 09/11/2022 11:31:46 NEHE OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
174406 09/11/2022 09:38:32 NEHE OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174405 09/11/2022 09:35:36 NEHE OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174242 24/10/2022 23:01:29 vukimviet1123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
174241 24/10/2022 22:47:17 vukimviet1123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
174240 24/10/2022 22:22:10 Tuanvi51 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top