Các bài đã nộp của maphuctin161
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168826 05/10/2021 15:55:29 maphuctin161 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168819 05/10/2021 15:08:42 maphuctin161 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168818 05/10/2021 15:04:07 maphuctin161 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168815 05/10/2021 14:51:43 maphuctin161 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
168813 05/10/2021 14:40:35 maphuctin161 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 536 KB
168812 05/10/2021 14:39:03 maphuctin161 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 520 KB
168811 05/10/2021 14:33:28 maphuctin161 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1136 KB
168810 05/10/2021 14:28:00 maphuctin161 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 2572 KB
168808 05/10/2021 14:22:08 maphuctin161 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
168806 05/10/2021 14:20:22 maphuctin161 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2572 KB
Back to Top