Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168545 09/09/2021 14:01:52 maphuctin trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
168535 08/09/2021 15:22:10 nganthuynguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
168534 08/09/2021 15:19:44 buidaongocmai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168533 08/09/2021 15:17:13 buidaongocmai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
168510 06/09/2021 21:26:56 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
168505 06/09/2021 21:06:07 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
168504 06/09/2021 20:58:45 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
168419 21/08/2021 09:19:58 ngocminh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168418 21/08/2021 09:15:47 ngocminh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
168397 19/08/2021 09:13:42 baolong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168366 14/08/2021 20:14:13 caelus09 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168351 13/08/2021 23:03:01 nvhtptmcmc trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
168348 13/08/2021 21:52:51 nvhtptmcmc trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168321 05/08/2021 07:47:18 KN08 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
168320 05/08/2021 07:34:34 KN08 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
168291 25/07/2021 23:28:26 KN08 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168290 25/07/2021 23:25:00 KN08 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
168151 24/05/2021 16:16:00 dungth12th trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
168150 24/05/2021 16:08:35 dungth12th trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
168086 19/05/2021 08:23:51 kigdle trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167786 22/03/2021 15:54:11 truonguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
167450 15/02/2021 15:21:22 buianhduonghd trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
166849 12/01/2021 14:25:10 truongphat2222 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166845 12/01/2021 14:16:35 truongphat2222 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
166844 12/01/2021 14:10:55 truongphat2222 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
166734 07/01/2021 10:00:31 admin trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 46 ms 1456 KB
166691 06/01/2021 14:08:54 truongphat2222 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
166272 23/12/2020 14:22:21 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
166016 16/12/2020 14:20:34 HackerLongAnonymous trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
164635 07/12/2020 09:20:21 MedLight3112004 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
164634 07/12/2020 09:19:43 MedLight3112004 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 848 KB
164542 03/12/2020 16:20:40 truongphat2222 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
164509 03/12/2020 15:07:24 nguyen1004 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164508 03/12/2020 15:03:39 nguyen1004 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 64 KB
164499 03/12/2020 14:25:39 tuanpham2604 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164206 30/11/2020 10:43:05 viduc123hb trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
163971 26/11/2020 16:18:35 lhnghie11905 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163952 26/11/2020 15:56:00 lhnghie11905 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
163942 26/11/2020 15:45:15 lhnghie11905 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
163941 26/11/2020 15:44:24 tthu02505 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
163939 26/11/2020 15:41:54 lhnghie11905 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
163938 26/11/2020 15:41:40 tthu02505 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
163937 26/11/2020 15:41:17 lhnghie11905 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
163936 26/11/2020 15:40:43 lhnghie11905 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
163935 26/11/2020 15:38:41 tthu02505 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
163654 24/11/2020 16:35:42 thaingochan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
163653 24/11/2020 16:28:52 meow trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163652 24/11/2020 16:26:21 meow trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
163651 24/11/2020 16:25:06 meow trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1104 KB
163650 24/11/2020 16:23:15 thaingochan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
163649 24/11/2020 16:13:59 meow trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
163646 24/11/2020 16:09:55 meow trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 64 KB
163645 24/11/2020 16:07:24 meow trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
163345 09/11/2020 21:21:12 hocsinh10hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163344 09/11/2020 21:19:40 hocsinh10hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 896 KB
163091 30/10/2020 21:55:57 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
163090 30/10/2020 21:53:54 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
163080 30/10/2020 21:03:18 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
163079 30/10/2020 21:02:28 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
163078 30/10/2020 21:00:48 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
163077 30/10/2020 20:57:57 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
163076 30/10/2020 20:57:06 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
163040 28/10/2020 22:40:25 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
163039 28/10/2020 22:38:58 qtran2512 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
162829 24/10/2020 15:11:25 hungioo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
162807 24/10/2020 09:55:12 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162806 24/10/2020 09:52:14 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162805 24/10/2020 09:32:03 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162804 24/10/2020 09:24:51 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162803 24/10/2020 09:21:31 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
162802 24/10/2020 08:45:16 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
162801 24/10/2020 08:44:38 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162755 23/10/2020 18:00:04 minhnhatyta trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162641 20/10/2020 21:05:24 VuongKG trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162389 17/10/2020 15:30:04 phuongnga trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 0 ms 1376 KB
162307 16/10/2020 15:20:55 hieudhtq1233 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162095 14/10/2020 15:48:15 nghiaball182005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
162094 14/10/2020 15:45:26 nghiaball182005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
162060 14/10/2020 11:35:21 buimaithanh2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162057 14/10/2020 11:32:37 buimaithanh2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
162055 14/10/2020 11:30:28 buimaithanh2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
162051 14/10/2020 11:24:59 buimaithanh2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
161941 13/10/2020 17:38:45 tinhchamat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161937 13/10/2020 17:31:16 huyenngusi10toan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161936 13/10/2020 17:30:40 huyenngusi10toan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161935 13/10/2020 17:29:06 huyenngusi10toan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
161934 13/10/2020 17:28:28 huyenngusi10toan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
161932 13/10/2020 17:28:02 huyenngusi10toan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161923 13/10/2020 17:03:47 quynhshmily trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161858 12/10/2020 23:01:56 hoangdat308 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
161857 12/10/2020 22:54:48 hoangdat308 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 892 KB
161835 12/10/2020 17:16:58 ducanh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161834 12/10/2020 17:14:38 ducanh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
161822 12/10/2020 00:42:12 lehieu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161608 03/10/2020 16:07:47 nguyendung2003 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
161606 03/10/2020 16:05:28 nguyendung2003 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
161604 03/10/2020 16:03:05 nguyendung2003 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
161364 30/09/2020 00:46:21 ducanh2003_hb trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
161340 29/09/2020 20:49:00 duongbinh201003 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
161338 29/09/2020 20:48:42 duongbinh201003 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  1 2 [3] 4 5
Back to Top