Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
159321 09/09/2020 20:04:39 thinhhvt15 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159314 09/09/2020 19:04:49 huyennguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159285 08/09/2020 22:37:26 phuongnga trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
159284 08/09/2020 22:35:26 phuongnga trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
159283 08/09/2020 22:34:57 minthao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159280 08/09/2020 22:27:24 phuongnga trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159279 08/09/2020 22:26:22 phuongnga trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
159273 08/09/2020 21:52:29 kimhun2410 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
159266 08/09/2020 15:55:54 thuytt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159035 29/07/2020 14:24:01 ngockhanh016 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
158933 16/07/2020 08:05:51 longla137pp trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
158902 13/07/2020 09:19:38 thuonghoang1508 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
158818 26/06/2020 10:51:00 Đào130 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
158789 23/06/2020 10:05:28 nguyenbinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
158566 03/06/2020 01:08:18 yenthuya trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
158564 02/06/2020 18:21:12 yenthuya trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
158500 04/05/2020 17:55:44 lamkb28 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
158497 04/05/2020 15:21:05 ngockhanh016 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
Trang  1 2 3 4 [5]
Back to Top