Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
161336 29/09/2020 20:35:07 ntv2401hb trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
161325 29/09/2020 20:09:39 ntd_222 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
161308 28/09/2020 20:12:52 duongbinh201003 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161085 26/09/2020 14:25:00 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161084 26/09/2020 14:22:51 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161083 26/09/2020 14:20:42 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161082 26/09/2020 14:20:06 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161023 25/09/2020 20:54:45 minhtuyet2905 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160962 23/09/2020 16:40:08 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
160952 23/09/2020 16:20:19 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
160951 23/09/2020 16:19:37 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160944 23/09/2020 16:06:07 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160941 23/09/2020 16:04:17 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
160940 23/09/2020 16:03:24 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160935 23/09/2020 15:57:42 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 836 KB
160929 23/09/2020 15:33:33 pthetai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160925 23/09/2020 15:12:52 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160922 23/09/2020 15:00:04 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160921 23/09/2020 14:55:08 viducanh12 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160920 23/09/2020 14:52:26 viducanh12 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160914 23/09/2020 14:46:46 chucc204 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160910 23/09/2020 14:37:48 Duy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160895 23/09/2020 12:47:51 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
160894 23/09/2020 12:43:25 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160820 21/09/2020 20:57:59 buiphamkhanhhuyen10tin trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160773 21/09/2020 16:12:03 NhiNhiNhi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
160737 21/09/2020 15:13:31 nhat781228 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160736 21/09/2020 15:11:07 quangminh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
160735 21/09/2020 15:08:13 anmchb trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160732 21/09/2020 15:06:25 pthetai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
160730 21/09/2020 15:02:38 pthetai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 828 KB
160584 19/09/2020 09:28:18 tuandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160583 19/09/2020 09:25:27 tuandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160580 18/09/2020 22:46:09 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
160564 18/09/2020 21:38:44 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
160563 18/09/2020 21:31:55 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
160560 18/09/2020 21:10:45 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
160289 17/09/2020 16:47:34 vngocc trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
160287 17/09/2020 16:39:51 vungocminh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160286 17/09/2020 16:39:44 nguyenthuong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
159901 15/09/2020 21:03:15 khoabang2711 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159881 15/09/2020 16:20:59 tudeptrai0209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
159880 15/09/2020 16:18:54 Đào130 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
159879 15/09/2020 16:16:00 thuonghoang1508 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
159796 14/09/2020 09:55:21 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
159762 14/09/2020 09:34:21 ndhonganh1012 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159760 14/09/2020 09:33:24 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159755 14/09/2020 09:28:47 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159753 14/09/2020 09:27:37 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159752 14/09/2020 09:27:13 ndhonganh1012 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
159707 13/09/2020 21:03:14 mvsaforever123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159626 10/09/2020 21:34:19 anhtuanbs trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159591 10/09/2020 09:48:48 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159585 10/09/2020 09:47:06 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159581 10/09/2020 09:46:07 minhkhoi29 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
159580 10/09/2020 09:45:53 nguyenlananh1001 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159566 10/09/2020 09:40:54 minhhieubanao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159564 10/09/2020 09:40:25 phuonganh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159559 10/09/2020 09:38:38 ellydo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159551 10/09/2020 09:33:11 minhhieubanao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
159544 10/09/2020 09:30:03 minhhieubanao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 892 KB
159527 10/09/2020 09:21:10 tienhb123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159520 10/09/2020 09:15:52 phamthaolinhchi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159510 10/09/2020 08:03:23 BKS trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159507 10/09/2020 08:02:02 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159506 10/09/2020 08:02:02 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159503 10/09/2020 08:01:01 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159501 10/09/2020 08:00:24 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159496 10/09/2020 07:58:59 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159477 10/09/2020 07:52:11 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 848 KB
159475 10/09/2020 07:52:02 chauprohb123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159472 10/09/2020 07:51:08 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159464 10/09/2020 07:46:13 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159459 10/09/2020 07:43:16 0965492704 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159454 10/09/2020 07:39:36 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159453 10/09/2020 07:38:53 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159452 10/09/2020 07:38:50 thuhuong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
159450 10/09/2020 07:38:08 nguyendung1005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159449 10/09/2020 07:38:02 huonghvt20 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159444 10/09/2020 07:34:11 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159441 10/09/2020 07:30:48 leha03022005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159440 10/09/2020 07:30:18 dmd trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
159435 10/09/2020 00:19:51 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
159434 10/09/2020 00:19:08 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159433 10/09/2020 00:18:05 Lightn trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159425 09/09/2020 23:38:04 vuvietanh1732005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159418 09/09/2020 23:23:23 leha03022005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159412 09/09/2020 22:58:44 thuhuong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159404 09/09/2020 22:23:57 Equila trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159401 09/09/2020 22:23:27 Equila trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159389 09/09/2020 22:00:32 thutrang72hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159387 09/09/2020 21:56:43 thutrang72hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159385 09/09/2020 21:54:40 Cuonghb05 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
159365 09/09/2020 21:26:19 phamvietlong10tin trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159360 09/09/2020 21:20:23 lehung090205 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159358 09/09/2020 21:18:08 ducminh1102 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159346 09/09/2020 21:02:39 ducminh1102 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
159339 09/09/2020 20:54:34 hieuhb2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159326 09/09/2020 20:23:45 hieuhb2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
159325 09/09/2020 20:21:53 hieuhb2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
Trang  1 2 3 [4] 5
Back to Top